2015. augusztus 18.

Szerzők:
Ördögh Miklós
Dr. Trampus Péter

A hazai mérnöki közreműködés jelentősége az új paksi blokkok építésében

A Magyarország energiaellátásának függetlenségét és biztonságát alapvetően meghatározó Paksi Atomerőmű telephelyen megépíteni tervezett két új blokk számos mérnökszolgálati feladat teljesítését igényli. Az új blokkok létesítésére megkötött kulcsrakész konstrukciójú szerződés szerint a tervezői, mérnöki feladatok végrehajtása is alapvetően az orosz fővállalkozó feladatai közé tartozik. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a feladatok megoldásában a hazai mérnöktársadalomnak ne lenne fontos szerepe.


Az 1996. évi CXVI. törvény, az Atom­törvény 10. § (1) bekezdé­se ki­­mondja: „Az atomenergia biz­ton­­ságos alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betar­tá­sá­ért az atomenergia alkalmazója a fe­lelős.” Az idézett előírásból egyértelmű, hogy a különböző feladatok végrehajtásának megosztása mellett a felelősség nem osztható meg. A létesítmény biztonságos megvalósításának, üzemeltetésének és leszerelésének felelőssége, a jogszabályi követelmények teljesítésének igazolása akkor is kizárólagosan az engedélyes felelőssége, ha a feladatok teljesítése meghatározó többségében a szállító, míg a követelmények teljesítésének ellenőrzése a hatóságok közreműködésével történik.

Az új blokkok létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. (MVM Paks II. Zrt.) legfontosabb feladata a projekt megvalósításával párhuzamosan, hogy az Atomtörvény szerint meghatározott felelősségéből adódó követelménynek mindenkor eleget tegyen. Ehhez a létesítés előrehaladásával fokozatosan bővülő feladatok ellátásához szükséges erőforrásokat kell biztosítania, többségében nyilvánvalóan saját erőforrásai, de részben a hazai mérnökszolgálati tevékenységet biztosító szervezetek, szakértők bevonásával.

A hazai nukleáris létesítményekkel kapcsolatos mérnökszolgálati feladatok ellátásában közreműködő szervezetek, amelyek közé ebben az értelemben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is beletartozik, alapjaiban rendelkeznek tapasztalatokkal, ismeretekkel, amelyek az új blokkok megvalósításához szükségesek. Lényeges azonban, hogy az erőmű üzemelő négy blokkjának létesítésében gyakorlati tapasztalatokat szerzett szakemberek száma – koruknál fogva – egyre csökken. A hazai mérnökszolgálati feladatokat ellátó cégek képességeit és kapacitását pedig többnyire az atomerőmű üzemeltetésével, biztonságának növelésével, üzemidő-hosszabbításával kapcsolatos feladatok határozták meg eddig.

Az új blokkok létesítése és üzemeltetése így olyan, részben új kihívásokat jelent, amelyekre az MVM Paks II. Zrt. irányításával a hazai mérnöktársadalomnak minden érintett területen időben fel kell készülnie, mind a szükséges, még esetlegesen hiányzó gyakorlati ismeretek, mind a feladatok ellátásához szükséges erőforrások, szervezetek rendelkezésre állása tekintetében.

Az erőforrások biztosítása szempontjából meghatározó körülmény, hogy a hazai szakemberek közreműködésére három elkülönülő területen is szükség van. Az egyik ilyen, volumenében talán a legnagyobb létszámú erőforrásigényt, vagy a 40 százalékos magyar közreműködésből eredően annak lehetőségét jelentő terület az orosz fővállalkozó munkáját támogató, a hazai jogszabályi környezetet, követelményeket megfelelően ismerő, alapvetően tervezői mérnökszolgálati feladatok ellátása jelenti.

Volumenében nyilván kevesebb, de az engedélyesi felelősség szempontjából még fontosabb az MVM Paks II. Zrt. mint engedélyes által igényelt mérnökszolgálati feladatok ellátása, ami a saját erőforrások és – többségében nyilvánvalóan – hazai szervezetek, szakértők bevonásával biztosítható. A hazai közreműködés nemcsak a követelmények megfelelő szintű ismeretének igényéből, hanem az Atomtörvényben előírt független ellenőrzés követelményének teljesítéséből adódóan is szükségszerű.

A harmadik területet a hatóságok, azok között is elsősorban az Atomtörvény szerinti atomenergia-felügyeleti szerv, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) új blokkok engedélyeztetése miatt jelentős mértékben megnövekedő feladatainak ellátásához szükséges erőforrások biztosítása jelenti. Ez utóbbi, azaz az OAH létszámának jelentős számú növelése, az új belépők képzése, felkészítése a szükséges jogszabály-módosítások hatályba léptetése után már megkezdődött.

A fentiekben ismertetett három terület sajátossága, hogy egymás között nem átjárhatóak. A szükséges erőforrásokat külön-külön, egymástól függetlenül kell biztosítani, hiszen például aki a tervezési feladatok végrehajtásában működik közre, az nem vehet részt sem az engedélyes, sem a hatóságok által végzett ellenőrzési feladatok teljesítésében.

Az ellenőrzési feladatokhoz szükséges erőforrások meghatározása és biztosítása szempontjából kiemelten fontos körülmény, hogy – az engedélyesi felelősségre vonatkozó követelményből adódóan – az engedélyesnek a létesítményre vonatkozó követelmények teljesítésének teljes vertikumáról meg kell győződnie. Nem elegendő pusztán annak biztosítása, hogy a fővállalkozó és annak alvállalkozói a minőségirányításra vonatkozó követelmények betartása mellett teljesítik feladataikat. Ezzel szemben a hatóság – a jogszabályban meghatározott kereteken belül – egyes területeken akár szúrópróbaszerű vagy korlátozott terjedelmű ellenőrzés mellett is teljesíti az Atomtörvény szerint meghatározott feladatát. A hatósági feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal összehasonlítva így az engedélyesi ellenőrzési feladatok teljesítéséhez lényegesen nagyobb számú erőforrás biztosítására van szükség.

Az Atomtörvény 10. § (1) bekezdése szerinti engedélyesi felelősséggel összefüggő, alapvetően hazai kompetenciába tartozó feladat a létesítés és azt követően az üzemeltetés során szükséges ellenőrzések végrehajtása. A létesítés tervezési időszakában ez a tervek, a létesítményre előírt jogszabályi követelmények, így különösen, de nem kizárólag a 118/2011. (VII. 11.) Korm.rendelet és annak mellékleteit alkotó Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzését jelenti. A létesítés építési és az üzembe helyezési időszakában a tervek és az Előzetes, majd a Végleges Biztonsági Jelentés és az azok alapján kiadott hatósági engedélyekben előírt feltételek teljesítésének, míg az üzemeltetés időszakában a Végleges Biztonsági Jelentésben és az az alapján kidolgozott és szintén a hatóság által jóváhagyott ún. Üzemeltetési Feltételek és Korlátok (korábban Műszaki Üzemeltetési Szabályzat) szerinti üzemeltetés ellenőrzését kell érteni.

A rendelkezésre álló információk szerint az építkezés megkezdését 2018-ra tervezik. Ehhez a tervezési feladatok végrehajtását le kell zárni, valamint a telepítéshez és a létesítéshez szükséges engedélyeket be kell szerezni. Figyelembe véve a létesítés engedélyeztetésére a jogszabály által meghatározott eljárási időt, a tervezési feladatokat és az engedélyes felelősségi körébe tartozó, a létesítést megelőző ellenőrzést 2016–2017-ben el kell végezni.

A fentiekben ismertetett három fő terület szerinti erőforrásigény biztosítására, valamint a létesítés előkészítésére, azaz a tervezésre, valamint az ahhoz kapcsolódó engedélyesi ellenőrzési feladatok és nem utolsósorban a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítésének bemutatására, igazolására rendelkezésre álló idő körülbelül két év. Ennyi idő alatt ezek a feladatok akkor teljesíthetőek, ha a hazai mérnökszolgálati feladatokat ellátó szakértők és szervezetek felkészítése, feladatainak meghatározása, munkájának koordinálása előre meghatározott terv és ütemezés szerint valósul meg. Ehhez nemcsak arra kell figyelmet fordítani, hogy az MVM Paks II. Zrt. belső erőforrásai – a szükséges létszámban és ismeretek, tapasztalatok birtokában – időben rendelkezésre álljanak, hanem arra is, hogy a külső, hazai erőforrások is biztosítottak legyenek olyan mértékben, ahogyan arra a projekt megvalósítására szükség van.

Az új blokkok létesítésében megcélzott 40 százalékos hazai közreműködés jelentőségét több szempontból is lehet értékelni. Nyilván meghatározó szempont, hogy a tervezésben és volumenét tekintve még inkább a kivitelezésben való részvétel a hazai cégek közreműködésének biztosítása, műszaki és gazdasági erősödése tekintetében fontos körülmény.

Az új blokkok látványterve (Forrás: mvmpaks2.hu)

Ennél is fontosabb azonban az új paksi blokkok tervezésével, létesítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatok teljesítésének biztosítása. Ez az Atomtörvény szerinti engedélyesi felelősségre vonatkozó, valamint a nukleáris biztonság fenntartását minden más szempont elé helyező követelmény teljesítése, a hazai nukleáris létesítmények (köztük mint legjelentősebb, a Paksi Atomerőmű) megépítése, üzemeltetése és a folyamatos biztonság növelése, korszerűsítése során megszerzett tapasztalatok felhasználása, a nemzetközi nukleáris közösségben elért helyünk és hitelességünk és végül, de nem utolsósorban a hazai mérnöktársadalom önérzete okán is evi­dencia. Olyan evidencia azonban, amelyet a jelen körülmények mellett csak tervszerűen és céltuda­tosan végzett munkával lehet teljesíteni. A megvalósítás elmaradása pedig olyan konfliktusokhoz vezethet, amelyek nagymértékben megnehezíthetik a projekt sikeres végrehajtását, másképpen fogalmazva: a megvalósításra igénybe vett kölcsön költséghatékony visszafizetését.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka