A roncsolásmentes anyag­vizsgálat élvonalában

Stratégiai cél­kitűzéseinek, felkészült szakember­gárdájának és a cég tudás­bázisát képező, egymásra épülő projektreferencia- és know-how elemek kiaknázásának köszönhetően a HEPENIX Kft. nem egyszerűen követője, hanem élenjáró képviselője az Ipar 4.0 megoldások integrálá­sával a roncsolás­­­­mentes anyag­vizsgálat (Non-Destructive Evaluation; NDE) szak­­területét egy új korszakba léptető folyamatnak – hangsúlyozta Petrik Márk ügy­vezető igazgató. A vállalat a napi szintű tevékenysé­gek, köztük a Paksi Atom­erőművel történő együtt­működés mellett jelenleg is több ilyen típusú fejlesztésen dolgozik.


A HEPENIX 1991 óta nyújt felsőfokú mérnöki megoldásokat a nukleáris szektor és az autóipar számára. Az egyetemi spin-offként indult vállalkozás életében a kutatás-fejlesztési feladatok már a kezdetektől nagy hangsúlyt kaptak. Tulajdonosai, a BME Gépszerkezettani Intézetének egykori oktatói alapvető célként azt tűzték ki, hogy – magasan képzett, kreatív és szak­értő mérnöki tudásbázisukra építve – az ipar egyedi igényeire rugalmas és inno­vatív szolgáltatásokkal szállítsanak felső­fokú megoldásokat.

Napjainkra a HEPENIX név mind a hazai piacon, mind külföldön ismertté vált. Tóth József üzletfejlesztési igazgató szerint sikerességük a többi között arra vezethető vissza, hogy a nukleáris iparban megszokott minőségügyi és projektszigor, valamint az autóipar naprakész és innovatív eszközigénye és módszertanai egymást erősítik a vállalat működésében. Megrendelői visszajelzések alapján a komplex feladatokat sikerrel megvalósító vállalat projektvezetési és minőségmenedzsment-eredményei bizalmat erősítően kimagaslóak. A HEPENIX a magyarországi kapcsolatokon túl nemzetközi szinten is minősített nukleáris beszállító, és ugyanebben a minőségben kapcsolódnak a többi között a Bosch és a Continental Automotive csoportokhoz globális szinten.

„Az Ipar 4.0 gyakorlati alkalmazása az általunk fejlesztett és kiszállított berendezésekben már a 2000-es évek első évtizedében tetten érhető volt”
– elevenítette fel a kezdeteket Petrik Márk. Mint folytatta, 2004-ben a General Motorsnak szállított egyedi anyagmozgató automata berende­zések már képesek voltak operátorok je­lenlétében is önállóan mozogni és dolgozni. A manipulátor képes volt érzékelni az útjába kerülő tárgyakat és embereket, és döntést hozott a továbbinduláshoz. „Az akkori fejlesztésünk gyakorlatilag megfelelt a mai kobotalkalmazások kezdeti meg­valósításának” – vont párhuzamot az ügyvezető igazgató. Ezzel kapcsolatban még arra hívta fel a figyelmet, hogy a HEPENIX az akkori tech­noló­giá­hoz képest napja­inkra számot­tevő mértékben to­­vább­fej­lő­­dött: gyártó­soraik és celláik szen­­zo­rozott­­sága a világ­szín­vonalú elvárásoknak meg­felelően magas szintű, be­rendezé­seik hiba­elhárítási, karbantartási és mű­ködtetési feladatait pe­dig nagyban segíti egy, a vezérlés­hez kap­csolódó belső adatbázis, mely egyrészt felhívja a hibára a figyelmet, másrészt azt is megmondja, hol és hogyan kell az elhárítás érdekében beavatkozni. „A fejlesz­tés különlegességét a technikai oldala mellett a közérthetősége adja” – jegyezte meg Petrik Márk, hozzátéve: operátori szinten képesek utasításokat adni.

A HEPENIX egyik legnagyobb uniós szintű eredményét az EUREKA-prog­­ram­ban teljesített INTRO 4.0 pályázatban érte el. A KIT Karlsruhe vezetésével megvaló­­suló fejlesztéshez a magyar vállalat a SZTAKI-val együtt csatlakozott; a német módszertanok és eset­tanulmá­nyok vizsgálata alapján több hazai példát is készítettek. Ezek közül is ki­emelke­dett a gesztus­vezé­relt kobotikai demo állomás, és a gyártásba adott alkatrészek életútjának nyomon követésére alkalmas EMESE alkatrészkövetési rendszer. Tóth József üzlet­fejlesztési igazgató elmondta, hogy a vállalat 2019 óta egy HRC-CODE elnevezésű német–magyar kutatás-fejlesztési projektben is szerepet vállalt, ahol egy kollaboratív ember-robot együttműködési konfigurátor elkészítésén dolgoznak, melyben az egyedi vevői igényekre adott egyedi műszaki megvalósítás körvonalazásával együtt egy előzetes kockázatelemzés is elkészül.

Petrik Márk ügyvezető igazgató kitekintésként kitért arra is, hogy az idén február elején indult PREHUROCO projektben már egy mixed reality támogatású szerelő­állomás demonstrációja zajlik, ahol TRL6 szinten a termelé­kenység növelési lehetőségeinek kutatására fókuszálnak. Mindez azért időszerű, mert a kobotika elkezdett kilépni a pusztán a lehetőségek és a biztonság kutatására-fejlesztésére irányuló korszakából. „A gyakor­lat­­ban mindez annyit tesz, hogy eljutottunk odáig, ha a kobot kollégától teljesítményt várunk, fel kell ismernünk: alkalmanként az ember van már az útjában a robotnak, és lehet, neki kell a robot elől kitérnie” – utalt a kobotállomások termelékenységét növelő szemlélet­válto­zásra Petrik Márk. A fejlesztés nem laboratóriumi keretek között, hanem releváns ipari területen zajlik.

Az Ipar 4.0 területén szerzett tapasztalatokat a vállalat a nukleáris iparban is egyre hatékonyabban képes kamatoztatni. Korábbi referenciák bázisán – köztük csőveze­tékek külső roncsolásmentes anyagvizsgálatának kutatás-fejlesztési eredményeire, mágneses mérőfej KMOP-támogatású fejlesztésére, valamint rendszeres mérnöki és karbantartási szolgáltatások naprakész tapasztalataira építve – a HEPENIX nemzetközi, a Fraunhofer IZFP vezetésével megvalósuló NDE-projekt ipari partnereként kapott lehetőséget az együttműködésre. Az NDE 4.0 fogalom megjelenésével egy időben indított NOMAD projekt atomerőművi szerkezeti elemek öregedéskezelésé­vel foglalkozik. A NOMAD eredmény egy hibrid kombinációs eszköz, a projekt kiválasztott NDE-módszerek szinergikus alkalmazásá­nak lehetőségét kutatja különböző gyár­tású és anyagminőségű nyomástartó reaktortartályok (RPV-k) területén, kitérve az anyagi jellemzők helyi inhomogenitásaira.

Az NDE 4.0 eszköztár egyik eleme: a távirányí­tású dekontamináló és anyagvizsgálati platform.

A NOMAD konzorcium kilenc fontos európai kutatási és ipari résztvevő projekt­közössége, a résztvevők mindegyike önállóan is foglalkozik az atomerőművek üzemeltetését és élet­ciklus­témáit érintő anyag­­vizsgálati tevékenységekkel. Tóth József üzletfejlesztési igazgató végezetül kiemelte: az egyre nagyobb figyelmet kiváltó in­no­vatív NDE 4.0-s meg­oldások területén a HEPENIX a világ élvonalába tartozik – így már Magyarországon is létezik olyan ipari megvalósító partner, mely nem pusztán követi, hanem alakítja ennek az új területnek a jövőképét.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka