Colas – harminc év nyoma a térképen

Mintegy három évtizede, hogy a francia világcég, a Colas jelen van a magyar közlekedés­fejlesztés­ben. A kerek év­forduló remek lehetőséget kínál az összeg­­zésre, a szám­ve­tésre. A harminc esztendő egyértelműen siker­történet, a Colas nyomot hagyott az ország térképén.


A Colas magyarországi tör­ténete a rendszerváltást követően, 1991. május 29-én kezdődött, a francia társaság ugyanis ekkor vásárolt többségi tulajdonrészt az Északkő Bányászati Kft.-ben. Az így létrejött társaság Colas Északkő Bányászati Kft. néven kezdte meg működését.

A Colas 1991-ben megvásárolta az Északkő Bányászati Kft.-t.

A tulajdonosváltás után olyan technikai és műszaki fejlődés következett be, ami hosszú időszakra meghatározta a cég működését. A magyarországi francia jelenlét előtt lényege­sen nagyobb létszámmal is csak lassabban lehetett ugyanazt a munkát elvégezni. Ennek magyarázata főként a keleti, korszerűt­len eszköz­állományban és a képzetlen munka­erőben rejlett. A nyu­gati technológia és szemlélet meg­je­lenése hatalmas lendületet adott az ágazatnak.

Miután hazánk is az Európai Unió tagjává vált, a piaci környezet jelentősen megváltozott, ám a francia cégcsoport nyilvánvalóan a mai napig abban érdekelt, hogy a lehető leg­modernebb technológiai fejlesztésekkel dolgozzon Magyarországon is.

A Colas Magyarország létszám- és for­galmi adatai

Az elmúlt években a Colas Magyarország tevékenysége igen sokrétű lett, a Colas Hungária Zrt. holdingvállalat és leányvállalatai: a Colas Út, a Colas Alterra, a Colas Közlekedésépítő és a Colas Északkő együttműködve dolgoznak az ország közlekedési infrastruktúra-fejlesztésén. Ennek az összehangolt működésnek köszönhetően az elmúlt évtizedek alatt rengeteg kilométernyi út, autópálya, közműhálózat, híd és felüljáró épült.

Az építőipar, a közlekedés­fejlesztés azonban komoly felelős­­séggel jár, hiszen az utaknak, autó­pályáknak, közmű­háló­za­tok­­nak vagy éppen mű­tárgyak­nak évtizedeken keresztül kell jól és biztonságosan funkcionálniuk. A Colas által végzett több ezer projektnek köszön­hetően városok és községek sokasága vált biztonságosan és gyorsan elérhetővé, vagy éppen szabadult fel a közlekedési teher alól.

Hogy pontosan lássuk, miről is van szó, álljon itt néhány példa.

1992-ben a közműépítő Alterra Építő­ipari Kft. akvizíciójával még abban az évben elkezdődött a dél-pesti szennyvíztisztító bővítése. 1997-ben – mindössze hat évvel a tulajdonosváltás után – sor került a Colas első nagy autópálya-projektjére, az M5-ös Kecskemétet elkerülő, 12 kilométeres szakaszának megépítésére. 2004-ben elkészült az M3-as autópálya Polgár és Görbeháza közötti szakasza, ahol 12,7 kilométeren 151 954 tonna aszfaltot terítettek le. Majd 2007-ben aláírták a nemzetközi cégcsoport történetének addigi legnagyobb, az M6-os autópályához kapcsolódó projektjét, amelynek keretében mintegy 30 kilo­méteren 401 450 tonna aszfaltot terí­tettek le, valamint 35 műtárgyat – köztük az ország második leghosszabb völgyhídját – építettek meg.

Ezeken kívül olyan gyorsforgalmi út- és autópályaszakaszok megépítését végezte el a társaság, mint az M0-s körgyűrű, amelynek szélesített és felújított szakasza 2012-ben készült el a Colas Hungária és a Colas Út által. A társaság munkatársai több tízmillió köbméter földet mozgattak meg és több mint kétmillió tonna aszfaltot építettek be a többi között olyan szakaszokon, mint az M25-ös, az M30-as, az M31-es, az M85-ös vagy az M86-os.

Az országos nagy volumenű projektek mellett természetesen kisebb, helyi érdekeltségű munkákra is pályázott a Colas. Így számos budapesti, városi, nagyvárosi, illetve kisebb települési beruházásban vett részt a cég. Jelenleg is zajlik a Biatorbágy és Etyek közti kerékpárút építése, amely a BuBa, azaz a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal részeként valósul meg.

A társaság az állami szektor mellett a magánszektor megrendeléseire is dolgozik. Ezen a területen a cég 30 százalékkal növelte a beruházások volumenét.

Az elmúlt évek során a gördülékeny munkavégzést segítette elő az is, hogy a társaság országos zúzottkőtermelő és aszfaltkeverő hálózata révén az útépí­tési és útfelújítási projektek minden munkafázisát a Colas dolgozói vé­gez­­­het­ték el. 2019-re – három év alatt – a Colas Északkő megduplázta a zúzottkő-érté­kesítés számait, abban az évben re­kord­mennyiségű, majdnem négymillió ton­na zúzottkövet értékesítettek. Ehhez hasonlóan nyolc aszfaltkeverőjével, ame­lyek összkapacitása óránként 1490 ton­na, a Colas Magyarország harmadik legnagyobb aszfaltgyártója.

A Colas Magyarország értékesítési számai

A társaság célja továbbra is az, hogy sikeresen igazodjon a környezet folyamatos változásaihoz, valamint az, hogy hosszú távon versenyelőnybe kerüljön az építőipari cégek között. Ez komoly felkészülést igényel, hiszen a világ többet változott az elmúlt ötven évben, mint a megelőző kétszázban.

Napjainkban gőzerővel fejlődik az in­formatika, a BIM-nek (Building Informa­tion Modeling, azaz épület­információs modellezés – a szerk.) köszön­hetően pél­dául a Colasnál is áttekinthetővé, nyomon követhetővé váltak a munkák. A tervezett modellek három­dimenziós meg­jelenítésével hatékonyabb, pontosabb lett a munkavégzés.

A társaság a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra is kiemelt hangsúlyt fektet. Ez főként olyan területeken figyelhető meg, mint az újra­hasznosítás vagy a hulladékgazdálkodás. A Colas célkitűzése, hogy 2030-ra nemzetközi szinten 30 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátását.

A cég filozófiája tehát egyfajta össze­tett gondolkodást tükröz. Vagyis azt, hogy az építő­iparban dolgozók nem csak aszfaltot terítenek le. Az utak és hidak építésével ugyanis közössé­geket kapcsolnak össze és embereket hoznak köze­lebb egymáshoz. Mindezt természetesen fele­lősség­teljesen – az emberekről és az élő­világról megfelelően gondoskodva.

Az elmúlt harminc évre vissza­tekintve tehát egyértelműen kijelenthető, hogy a Colas Magyarország egyik vezető építőipari vállalata lett, nyomot hagyva az ország domborzatán és térképén egyaránt. És minden bizonnyal nyomot hagyott Magyar­országon az a szem­lé­­let­­mód is, amelyet a cég­csoport követ. Ennek alapja a közösség, a gondosko­dás és az ösztönzés.

Utat nyitottunk akkor, és utat nyitunk most.

Az 1929-ben Franciaországban alapított Colas a kezde­tektől ezeket az értékeket szem előtt tartva alakította üzleti, valamint vállalati politikáját, és vélhetően – a minőségi, precíz munkavégzés mellett – ez a cég sikerének a kulcsa.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka