2020. augusztus 3.

Szerző:
Máté Gábor HM EI Zrt. repülési divízióigazgató (ORCID ID: 0000-0002-9381-1667)

Felhők után irány a világűr

A HM EI Zrt. Repülési Divíziója 2017. augusztus 1-jén alakult az állami repülés bizonyos feladatainak egy szervezeti egység alatt történő összefogása céljából. Az állami tulajdonú, Airbus EC–135 P2+ típusú mentőhelikopterek által végzett légi­mentési feladatrendszer kialakítása, a honvédségi futár- és egyéb fel­adato­kat ellátó Falcon 7X típusú repülő­gépek rendszerbe állítása és üzemeltetése, valamint a meglévő pilóta nélküli légijármű-rendszerek továbbfejlesztése, gyártása és szolgáltatásainak biztosítása az elmúlt közel három évben jelentős kihívásokat, de egyben sikereket is jelentett a HM EI Zrt. számára.


Társaságunk 2018-ban kilenc darab Airbus EC–135 P2+ típusú mentőhelikoptert vásárolt Norvégiából. A Magyar Állam tulajdonába került légi járművek 2019 végétől látják el a légimentő-feladatokat Magyarország területén. Az önálló légimentő-üzemeltetői képesség kialakításával sikerült a külföldi kitettséget jelentősen csökkenteni, és ugyanez a cél a hazai javító- és karbantartóbázis folyamatos fejlesztésével és bővítésével is. Jelenleg a HM EI Zrt. felügyeli és ellenőrzi a magyar tulajdonban lévő Airbus EC–135 P2+ típusú mentőhelikopterek tervezett karbantartási és ese­ti javítási programjait. Szorosan együttműködik az Orszá­gos Rendőr-főkapitánysággal, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-vel, az Aeroplex of Central Europe Kft.-vel, az Airbus Heli­copters Deutschland GmbH-val és a Pratt & Whit­ney Canada Customer Service Centre Europe GmbH-val.

Airbus EC–135 P2+ típusú mentőhelikopter

A 2018-ban beszerzett Dassault Falcon 7X típusú légi járművek a Magyar Állam tulajdonában állnak. Társaságunk, mint hadiipari vállalkozás, a légi járművek üzemben tartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátását; a repülőgépekhez kapcsolódó műszaki szolgáltatások nyújtását; a karbantartás és kiszolgálás során felhasznált alkatrészek, segéd­anyagok, berendezések és egyéb eszközök biztosítását; valamint a hajózó és műszaki személyzet oktatásának, illetve vizsgáztatásának megszervezését végzi.

Dassault Falcon 7X típusú repülőgép

A HM EI Zrt. Repülési Divíziójának pilóta nélküli repülőeszközöket (PNR) fejlesztő, gyártó és üzemel­tető csoportja (PNR-csoport) rendelkezik a tevékenysé­géhez szükséges infra­strukturá­lis, anyagi-technikai és humánerőforrás-feltételekkel. Műhelye ISO, AQAP és az Állami Légügyi Főosztály tanúsításával is rendelkezik, és képes merev szárnyú felderítő, megfigyelő és szállító, valamint légvédelmi célanyagként szolgáló kis méretű (például ötméteres szárnyfesztávolságú) PNR-ek tervezésére, fejlesztésére és gyártására. A Repülési Divízió PNR-csoportja hazánkban egyedüliként végez távirányítású repülőeszközeivel cél­szolgál­ta­tást, azaz ellenséges légi járművek imitálását a Magyar Honvédség légvédelmi (gépágyú és rakéta) fegyverrendszerekkel felszerelt erői részére a valós légi fenyegetés elleni fellépés gyakorlása céljából. A felderítő és megfigyelő célú PNR-ek azon kívül, hogy hatékonyan alkalmazhatók katonai gyakorlatokon, illetve katasztrófavédelmi helyzetekben, a meglévő szinergiák kihasználásával be­integrálhatók a Társaságunknál fejlesztett katonai vezetésirányítási rendszerekbe, valamint a nagy kiterjedésű objektumok és kritikus infrastruktúrák őrzésvédelmi feladatainak ellátásába.

A rendelkezésre álló humán és anyagi-technikai erőforrások, az állami repülésben és a PNR-ek területén szerzett szakmai ismeretek, illetve tapasztalatok lehetővé teszik, hogy a HM EI Zrt. Repülési Divíziója a repüléstudomány egyéb területein is részt vegyen a légi közlekedés és a légtérhasználat biztonságát és szabályosságát elősegíteni hivatott projektekben.

R–01 Nemere megfigyelő PNR-rendszer

A közeljövő célja az aktív bekapcsolódás a hazai in­no­vatív védelmi ipari kutatásokba és fejlesztésekbe (űr­ipar és űr­technológia, repülésbiztonság, légi távérzé­ke­lés, repülés­meteorológia, alternatív meghajtások, drón­de­tek­tá­lás és -elhárítás stb.) a szakterület kiváló magyar és külföldi partnereivel való együttműködés révén.

A HM EI Zrt. komoly figyelmet fordít a hazai és nemzetközi technológiai trendekre, lépést tart ezekkel a korszerű megoldások saját feladataiba integrálásával. Figyelemmel kíséri és fontosnak tartja Magyar­ország tagságát az Európai Űrügynökségben (European Space Agency; ESA). Tekintettel arra, hogy az ESA kiváló platformot biztosít az űriparba való belépéshez, és meg­szervezi, felügyeli a határokon átívelő űrtechnológiai projekteket (például tudományos küldetések, földmegfigyelés, távközlés, klímakutatás stb.), a HM EI Zrt. is feltárja annak lehetőségeit, hogy a saját szaktudását hasznosítva ezekben a programokban részt vegyen.

Meteor–3MA pilóta nélküli célrepülőgép

Felismerve, hogy az űrkutatás és űrtechnológia mára nem az emberiség egy izgalmas kalandja csupán, hanem számos katonai és polgári célú feladatot tesz egyszerűbbé és költséghatékonyabbá, a HM EI Zrt. Repülési Divíziója létrehozta az Űripari Munkacsoportot. A szervezet célja, hogy tanulmányozza az űrkutatásban és űriparban ma leginkább elérhető megoldásokat, és olyan alternatív megközelítéseket keressen, amelyek alkalmazhatók nemzetközi, európai és főként hazai feladatok ellátásában, legyenek azok a szélsőséges idő­járási körülményekkel, természeti és ipari katasztrófák megelőzésével, esetleg be­követke­zé­sé­vel kapcsolatosak, vagy jelentkezzenek a migrációs kihívások során, tehát a különleges jogrendi időszak különböző alcímei alá tartozó helyzetekben. A munkacsoport feladata olyan saját űripari stratégia kialakítása, amely jól definiálható rövid, közép- és hosszú távú cél­kitűzé­sekre bontható. Ennek érdekében megvizsgálja a különböző Föld körüli pálya­magassá­gok­ban elhelyezkedő műholdas szolgáltatók nyújtotta lehetőségeket, és kiemelt figyelmet fordít a 2000 kilométer alatti pályamagasságon keringő, úgynevezett földközeli pályás (Low-Earth Orbit; LEO) műholdas szolgáltatókra. Ide sorolhatók az ingyenes adatokat biztosító európai földmegfigyelési programhoz tartozó Sentinel műholdcsalád tagjai, amelyeknek Magyar­ország is tulajdonosa az Európai Unión keresztül.

Meteor–3MA pilóta nélküli célrepülőgép gázturbinás hajtóműve

A munkacsoport megvizsgálja a HM EI Zrt. lehetséges űripari feladatait a klímakutatásban, a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban, a kritikus infrastruktúrák és határok védelmében, továbbá az elsődlegesen emberi beavatkozás eredményeként kialakuló katasztrófák megelőzésében, amelyekkel partnereit támogatni tudja.

Első, katasztrófavédelmi szempontból jelentős célunk az űrgeodéziai módszerek használatával hatékonyan elvégezhető ka­taszt­rófa­­megelőzési feladatkör ellátása. A Magyarországon elérhető és nemzetközi szakmai körökben is élvonalbeli radar­inter­fero­metriai alkalmazás továbbfejlesztéseként olyan szolgáltatás kiépítésére kerülhet sor, amely képes előre jelezni az emberi beavatkozások, természeti változások vagy időjárási jelenségek hatására bekövetkező, évente akár csak néhány milliméteres, centiméteres elmozdulást jelentő változásokat. Egy ilyen képesség telepítése nagy haszonnal jár, hiszen al­kalmas akár a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófához hasonló katasztrófák és kisebb mértékű kár­esemé­nyek előjelzésére, megelőzésére. A felhozott példa szerint az ajkai timföldgyár X. számú zagytározójának fala jelentősen mozgott, tehát a gát stabilitásának monitorozásával a veszély akár évekkel a baleset előtt kimutatható lett volna. Az úgynevezett állandó szóró­pontú apertúra­szintézi­ses műhold­radar-inter­­fero­­metria (PSI) technikáját alkalmazó vizsgálat az ESA Envisat hold­jának radaros méréseit használta 2003-ig visszamenően. A HM EI Zrt. hasonló elven működő, rendszeres monitorozást tervez biztosítani mind állami létesítmények, mind magánmegrendelők számára.

Mobil Repülési Vezetési Pont

A másik fókuszterület lehet a hozzávetőlegesen 36 ezer kilométeres magasságú geo­stacioná­rius pályán (Geo­stationary Earth Orbit; GEO) keringő műholdak hasznosítása, tekintettel a védelmi és hadászati célú távközlés folyamatos fejlesztésére. Ezt a célt szolgálhatják a HM EI Zrt. által kidolgozandó további mű­holdas távközlési fejlesztések, amelyeknek szerves részét képezik: védett, szükség esetén tit­kosított távközléstechnikai megoldások alkal­ma­zása; mű­holdfedélzeti elektronikai berendezések (hasznos ter­hek) és speciális szoftverek fejlesztése; valamint földi telepítésű vezérlő- és vevőállomások tervezése, fejlesz­tése és kivitelezése. Amíg hosszú távon cél lehet saját űrszegmensbeli kapacitások fejlesztése, addig a rövidebb távon elérhető célok megvalósítása érdekében segítséget jelent az ingyenes adatelérés és az űrinfrastruktúra bérlése vagy vásárlása. Ezek segítségével a HM EI Zrt. eredményesen bekapcsolódhat a hazai és külföldi űralkalmazások fejlesztésébe és ezen keresztüli szolgáltatások nyújtásába a partnerei speciális igényeinek figyelembevételével. Megnyílik továbbá a lehetőség, hogy részese legyen a sokrétű európai űrkutatási és űripari programok megvalósításának.

Összefoglalva, a HM EI Zrt. az űrből folytatott földmegfigyelés, az űrtávközlés, a mű­hold­fedélzeti hasznos teher és szoftverfejlesztés, valamint az űralkalmazások fejlesztése területén léphet be az európai és nemzetközi űrtevékenységbe.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka