Kulcsszereplő a Paks II. telephely földtani vizsgálatában

Az új atomerőművek építését körültekintő, alapos vizsgálatok előzik meg világszerte, amelyek része a kiválasztott helyszín – a telephely – alkalmasságának vizsgálata. A Paks II. beruházási program keretében, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, hazánkban is megtörténtek ezek a telephelyengedély megszerzéséhez szükséges vizsgálatok, és ennek sarkalatos, terjedelmében, jelentőségében talán legfontosabb eleme a földtani viszonyok megismerését célzó, úgynevezett Földtani Kutatási Program végrehajtása volt.


A program végrehajtása érdekében az MVM Paks II. Zrt. a meghirdetett, majd két fordulóban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a MECSEKÉRC Zrt.-vel és az ÁKMI Kft.-vel mint nyertes közös ajánlattevőkkel 2015. április 2-án Vállalkozási szerződést kötött. A terepi kivitelezés az előkészítést követően azonnal megkezdődött, és 2016. augusztus 10-én lezárult, azonban a legnagyobb feladatot jelentő fúrási program már 2016. május végére befejeződött.

A Földtani Kutatási Program végrehajtása
A Magyar Országgyűlés 25/2009. (IV. 2.) határozatával előzetes elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez. A jogszabályi követelmények teljesítése céljából az MVM Paks II. Zrt. – mint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységekről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm.rendelet 19. § szerinti leendő engedélyese – elkészíttette a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokkok telephelyvizsgálatára és -értékelésére vonatkozó engedélykérelmet megalapozó dokumentációt, és kérelemmel fordult az Országos Atomenergia Hivatalhoz (továbbiakban OAH) a telephelyvizsgálati és -értékelési engedély kiadása érdekében. Az Országos Atomenergia Hivatal 2014. november 14-én kelt, HA5919. számú határozatával (OAH-2014-00673-0045/2014 iktatószámon) jóváhagyta az engedélyezett telephelyvizsgálati és -értékelési program részeként tervezett Földtani Kutatási Program végrehajtását.

A kutatási projekt szakmai és operatív irányítását, minőségfelügyeletét, a fúrások és vizsgálatok műszaki felügyeletét, valamint egyes méréseket, dokumentálásokat a MECSEKÉRC Zrt. mint fővállalkozó végezte, több mint 50 alvállalkozó cég és intézmény, és e számot jelentősen meghaladó tervező, szakértő, kivitelező közreműködésével. A kiterjedt kapcsolatrendszernek köszönhetően a projekt idején megszólítottuk a hazai szakmai szervezeteket, szakképviseleteket, számos egyetemet, kutatóintézetet és köztük jó néhány külföldi specialistát. Kimagasló szakmai tevékenységük nagyban támogatta a program sikeres­ségét, így közvetve azt a célt, hogy a telephely-engedélyeztetés időben elindulhasson.

A munkák hátterének biztosítására a MECSEKÉRC Zrt. a paksi telephely közelében Földtani Kutatóbázist hozott létre. Ez szolgált a beruházóval, szakmai irányítókkal, alvállalkozókkal folytatott rendsze­res egyeztetések helyszínéül, valamint itt létesült a fúrómagok tárolására és a dokumentá­lási, mintázási feladatok ellátására egy magraktár.

A Földtani Kutatási Program keretében elvégzett munka terjedelme, szakmai részletessége, komplexitása és teljessége kivételesnek számít az utóbbi évek, sőt évtizedek hazai földtani kutatásában. A kutatás magában foglalta a földtan minden részterületét – geológia, geofizika, szeizmológia, geotechnika, hidrogeológia –, és egyebek mellett kiemelt figyelmet szentelt a telephely földrengésbiztonságának, a majdani építkezéshez szükséges talajjellemzők meghatározásának és a hidrogeológiai viszonyok megismerésének. Mint minden földtani kutatásnak, ennek is folyamatosan alkalmazkodnia kellett a beérkező új információkhoz, ennek kezelését részletesen kidolgozott javaslattételi, véleményezési és jóváhagyási rendszer szolgálta (ábra).

A terepi kivitelezési munkák tartalmaztak földtani, geomorfoló­giai és hidrogeológiai térképezést 3600 négyzetkilométeren, 118 ku­tatófúrás lemélyítését (ez összesen 14 786 folyóméter) a kap­cso­ló­dó lyukgeofizikai, hidraulikai és kőzetfeszültség-vizsgálatokkal, különböző felszíni geofizikai méréseket 294 négyzetkilométernyi terü­leten, illetve 1000 kilométer feletti vonal­hosszon geotechnikai célú fúrásokat és in situ vizsgálatokat (2390 geotechnikai szondázás), mikroszeizmikus mérőállomások kiépítését (5 darab), hidrogeológiai monitoringhálózat létesítését és a kapcsolódó méréseket. A fúrómagokról részletes kőzettani, tektonikai, geotechnikai leírás és fotódokumentáció készült. A begyűjtött, összesen több mint 16 ezer kőzet- és vízminta vizsgálatára széles körű laboratóriumi elemzési program készült.

A laboratóriumi vizsgálatok elvégzésében nagy szerepet kapott a MECSEKÉRC Zrt. Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált (NAT-1-1370/2015) vizsgálólaboratóriuma. Itt készültek a kémiai laborvizsgálatok, talaj- és kőzetvizsgálatok, vízkémiai elemzések, radiometriai elemzések.

A sekély mélységű fúrások (15–500 mé­ter mélységtartományban), illetve moni­toringkutak kiépítése érdekében a ME­CSEK­ÉRC Zrt. külön fúrási részleget hozott létre. A munkák folyamatos kiszolgálá­sá­hoz biztosította a korszerű gépparkot, a nagy pontosságú geodéziai műszereket, a legfrissebb feldolgozó- és modellezőszoftve­reket. A MECSEKÉRC szakembereinek ki­emelkedő szerepük volt az egyedi hatósági engedélyeztetési folyama­tok lebonyolításában, a földtani hidro­geo­lógiai, geotechnikai mérések, labor­vizsgálati eredmények feldolgozásában és a monitoringhálózatok üzemeltetésében.

A kutatási program keretében képződött nagy mennyiségű és rendkívül változatos adatot térinformatikai adatbázisba rendezve – amely biztosítja egyrészt az eredmények hosszú távú megőrzését, másrészt az adatok, információk egyszerű kezelését, feldolgozását és szemléletes megjelenítését – adták át a beruházónak. A megszerzett geoló­giai-tektonikai információk hozzájárultak a telephely környezete mélyföldtani modell­jének meg­alkotásához, valamint 3D szeizmotektonikai, geodinamikai és hidrogeológiai modellezések elvégzéséhez, a terület geodinamikai folyamatainak megismeréséhez.

A program során az eredményeket egy többszintű, hierarchikus jelentési rendszerben dolgozták fel, amely 158 záródoku­mentációt, szakági értékelő és összefog­laló jelentést tartalmaz. A következtetése­ket és megállapításokat 840 oldalas kutatási zárójelentésben foglalták össze, melyet – a telephelybiztonsági jelentés részeként – 2017-ben elfogadott az Országos Atomenergia Hivatal.

Bízvást megállapíthatjuk, hogy az eredmények, következtetések szakmai jelentősége túlmutat a program eredeti céljain, hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő módon gazdagította földtani ismereteinket. A munkák elvégzése során a szakembergárda részéről nyújtott szakmai támogatás, csapatmunka jóvoltából a projekt – a kitűzött célokat maradéktalanul teljesítve – a megadott határidőre eredményesen lezárult.

A kutatási és mérési programok eredményeinek integráló értelmezésében kiemelkedő szerepük volt a MECSEKÉRC Zrt. több évtizedes földtani kutatási tapasztalattal, speciális ismeretekkel rendelkező szakembereinek. Ők azok, akik tapasztalatokat szereztek a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) tervezésénél, építésénél; a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) kutatás programban, illetve még korábban a hazai uránércbányászat kutatási és feltárási munkáiban.
Együttműködésükért, segítő hozzáállásukért köszönet illeti a beruházó, a szakmai felügyeletet ellátó Tudományos Támogató Testület képviselőit, valamint alvállalkozó partnereinket.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka