Michelberger Mesterdíj Tettamanti Tamásnak

A Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem docense, Tettamanti Tamás vehette át április közepén a SZTAKI Konferencia­termében a Magyar Mérnök­akadémia Michelberger Mesterdíját.


Forrás: KTE

A Michelberger Mesterdíj pályázatra olyan pálya­művel lehetett jelentkezni, amely tudományos és gyakorlat által alá­támasztott (műszaki, természet­tudományi, mérnöki jellegű) jelentős eredmény elérésén és bemutatásán alapult. Benyújtója olyan, negyven­évesnél nem idősebb alkotó lehetett, aki az eredménye­ket meg­határozó mester és tanítványa kapcsolatban, szakmai együtt­működésben Magyaror­szágon érte el. A pályázatban az elvégzett kutató­munkát és az eredményeket úgy kellett tömören bemutatni, hogy abban a mester szerepe és méltatása is meg­fogalmazódjon. A díj két részből áll: a mester részére Michelberger Pál portréját ábrázoló plakett és oklevél jár, míg a nyertes tanítvány tudományos kutatásaira egy éven át havonta 300 ezer forintot kap.

Idén Tettamanti Tamás Rugalmas forgalom­irányító rendszer tervezése és meg­valósítása automatizált jármű- és közlekedés­technológiák teszteléséhez című pályázatával nyert. A 39 éves, PhD-fokozattal rendelkező alkotó mestere a Műegyetem professzora, Varga István egyetemi tanár, az MTA doktora, akinek szak­területe a közúti közlekedési folyamatok modellezése és irányítása. Varga István foglalkozott először irányítás­elméleti meg­közelítésben tárgyalt közlekedés­irányítási mód­szerekkel Magyar­országon, és ebből szerezte 2007-ben a PhD, illetve 2020-ban az MTA doktora fokozatát is. Kiemelkedő tudományos kutatói munkássággal büszkélkedhet (több mint 140 külföldi és hazai publikáció), miközben gyakorlati, ipari területen is bizonyított. A BME Közlekedés­mérnöki és Jármű­mérnöki Kar dékánjaként az elmúlt években nagy­szabású reformokat vitt véghez (új szakok, angol nyelvű kurzusok, kutatások támogatása), aminek következtében nőtt a hallgatói létszám, és nagyban javultak a kari tudomány­metrikai mutatók.

A tanítvány, Tettamanti Tamás egyetemi docens kutatási és egyben ipari szak­területe a közúti közlekedés szimulációs modellezése, valamint a jelző­lámpás forgalom­irányítás a vezérlő­berendezé­sek automatikájá­tól a központi irányító szoftverekig. Kutatásait, a közlekedés és a jármű­ipar új trendjeinek megfelelően, az automatizált közlekedés és az autonóm járművek figyelembe­vételé­vel folytatja. Az elért eredménye­ket mindig algo­ritmus­implemen­táció­ként is elkészíti matematikai és forgalom­szimulációs szoftverek alkalmazásával. A nyertes a BME Közlekedés- és Jármű­irányítási Tanszékén valósítja meg a pályázatban leírt elképzeléseit. Ennek részeként egy nemzet­közi, impakt faktoros folyó­iratban meg­jelenő és egy magyar nyelvű publikáció megírását, valamint nagydoktori disszertáció benyújtását vállalta az MTA doktora tudományos cím megszerzésére.

A mester és tanítvány először 2006-ban találkozott a Közúti automatika kurzuson. 2007-től a sikeres tudományos diákköri és diploma­munka téma­vezetés folyományaként Tettamanti Tamás Varga István PhD-hallgatója lett. A tanítvány 2013-ban PhD-fokozatot szerzett, Varga István első doktoranduszaként.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka