Minőség-ellenőrzés Várpalota elkerülőn

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a „Vállalkozási szerződés keretén belül a 8. sz. főút Várpalota elkerülő 23+900 – 29+700 km szelvények közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, valamint út-, híd- és kapcsolódó létesítményeinek ki­vitelezési feladatai elvégzése”, továbbá a „Vállalkozási szerződés a 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 – 33+100 kmsz. között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzésére” tárgyú projektekre mint a Várpalota déli elkerülő I. és II. ütemére Vállalkozási szerződést kötött.


A Várpalota elkerülő szorosan összefüggő és egybetartozó ütemeinek kivitelezését az SDD Konzorcium végzi, melynek tag­jai a Subterra-Raab Kft., a Pannon-Dop­ras­tav Kft. és a Dömper Kft. A kapcsolódó be­­ruházások folyamatosan és ütemterv szerint haladnak, a vonatkozó szerződések befejezési határideje 2018. február 25.

Várpalota I. ütem inotai csomópont

Az SDD Konzorcium megbízásából mindkét projekten a teljes körű minőségirányítási és minőségellenőrzési feladatokat, a laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok elvégzését az Innovia Minőségellenőrzési, Technológiai és Innovációs Kft. látja el.
A jogelőddel rendelkező, de jelen fel­állásban 2005-től az Innovia Kft. folyama­tos fejlesztés mellett, árbevételének egyen­letes növelésével, zökkenőmentesen működik. A szerződésben vállalt laboratóriumi és helyszíni tevékenység keretében az alábbi munkafolyamatokat végzi:

  • kivitelezést megelőző talajfeltárások, töltésanyag minősítése, bevizsgálása;
  • a kivitelezési munkafolyamatok teljes körű minőség-ellenőrzése;
  • technológiai utasítások és minőség­ellenőrzési tervek elkészítése;
  • a beépített anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata;
  • minősítési dokumentációk összeállítása.

A vizsgálatok elvégzéséhez jelenleg három aszfalttechnológiai, két talajmechani­kai és egy betonvizsgáló laboratórium áll rendelkezésre, felszerelve a vizsgálatokhoz szükséges professzionális eszközökkel. Az Inno­via Kft. mobil laboratóriumai a futó projektek helyszínére települve hatékonyan tudják segíteni a megfelelő minőségű kivitelezés előrehaladását, így van ez a Várpalota elkerülő kivitelezése során is.

Nyomószilárdság-mérés

A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT-1-1495/2015) laboratóriumi és helyszíni vizsgálatait jelenleg 12 tapasztalt, képzett szakember végzi. Az akkreditáción túl az Innovia Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel, valamint az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint tanúsított integrált környezetirányítási rendszerrel is rendelkezik.

ÚT-02 Pályaegyenetlenség mérése

A komplett beruházás során két külön szintű csomópont, négy közúti, két vasúti, egy vasút feletti, valamint egy gyalogos- és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgy épül meg a mintegy 10 km-es, 2 × 2 sávos főpálya fizikai elválasztó sávval rendelkező, főúti paraméterekkel megépülő, de az üzemeltetés során 110 km/h-s emelt sebesség számára megfeleltetett beavatkozásaként.

A két ütem térben és időben ugyan csatlakozó beruházás, de szerződésjogilag és a műszaki tartalmat illetően eltérő sajátosságokat foglal magában, amihez technológiai szempontból is alkalmazkodni kellett. A közbeszerzési eljárások „rejtelmei” miatt a II. ütem kivitelezése a beruházó belső mérnök szervezetének fennhatósága alatt indult el, csak mintegy három hónap elteltével állt „hadrendbe” a régi-új mérnök. A II. ütem új szerződéses rendszere – az I. ütem szoros kapcsolatát figyelmen kívül hagyva – ismételten megkövetelte a többi között a hídépítések betonkeve­ré­kének újabb próbakeverését, minősítését is. Jóllehet a tenderdokumentáció előírásainak szigorú értelmezése alapján az ismételt vizsgálati kör jogos és szükséges, azonban jelen esetben az I. ütem során alkalmazott azonos próbakeverések (Elkon Qiuck­master 135 betonüzem mindkét ütem során) a folyamatos és nagyszámú vizsgálatok mellett ezt a szerződésjogi értelmezést megkérdőjelezték.

A több apróbb műszaki disszonancia közül – betonszilárdsági eltérések, BVSZ-KVSZ anyagminőségi eltérés, geometriai különbségek stb. – a két ütem legjelentősebb eltérése a pályaszerkezet felépítésében jelentkezik, ami az ütemek eltérő tervezési és engedélyeztetési időszakára vezethető vissza, s amely eltéréseket a kivitelezéskor már – elszámolhatósági okokra visszavezethetően – nem lehetett orvosolni.

Magmintafúrás

Az eltérő vizsgálatok és duplázott minősítések mellett az aszfaltfajták keverési és beépíthetőségi sokrétűségével is számolni kellett. Ezt érzékelve a Konzorcium – a pályaszerkezet ütemezett kivitelezhetősége érdekében – az aszfaltgyártó kapacitását egy újabb keverőüzemmel megnövelte. Az I. ütem megépíthetőségét a Konzorcium egy Ermont RB 160 (átalakítást követően 200 t/h kapacitású) mobil-aszfaltkeverővel tervezte, majd az eltérő és egyben meg­növekedett mennyiségű pályaszerkezet ha­táridőre történő beépíthetősége érdekében megvett és beüzemelt egy Ammann UniGlobe 200-as keverőüzemet is. Természetesen az új aszfaltkeverő beüzemelésének és a garantáltan egységes minőségben megvalósuló folytonos gyártástechnológia bevezetésének minden szakmai szépsége és bosszúsága a technológusé. Mindezt úgy kellett rendszerbe állítani, hogy a ki­vitelezés ütemezett előrehaladásában ne legyen fennakadás, a beállított és bevizsgált keverési tervek eredménye „rendszerbe simuló” legyen.

Összességében elmondható, hogy a több mint három éve folyó, tervezést és kivitelezést magába foglaló Várpalota elkerülő I. és II. ütemének előrehaladása, műszaki készültsége és minősége a vállaláskor tett paraméterekkel azonos. Az anyagbemuta­tások, laborvizsgálatok, helyszíni mérések oroszlánrészén a projekt túl van, több ön­álló építmény rész-műszaki átadással, minősítési dokumentációval rendelkezik, az engedélyező hatóság jóváhagyása alapján ideiglenesen már forgalom alatt van. A technológiailag alkalmas időjárási viszo­nyok elmúltával a kivitelezési feladatok befejeződnek, a minősítések, végleges meg­valósulási tervek összeállításának ideje kö­vetkezik. Szakmai oldalról megközelítve meg kell jegyezni, hogy az informatikai fejlődés jelen állását figyelembe véve a dön­téshozóknak felül kell vizsgálniuk korábbi gyakorlatukat. A kimondottan nagy terjedelmű megvalósulási és minősítési doku­mentációk sokpéldányos, papíralapú legyár­tása felett már eljárt az idő. Bizonyára egy eredeti példány nyomtatott és aláírásokkal is hitelesített változatára szükség lehet a későbbiekben is, de minden további sokszorosítást elégséges lenne elektronikus változatban dokumentálni.

A jelenlegi műszaki készültség alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a Konzorcium a szerződéseiben vállalt határidőt, annak minden előírt paraméterével tartani tudja, az elkerülő rendeltetésszerű használatának határidőre történő átadása elől a legnagyobb akadályok már elhárultak, az utazóközönségnek a régóta remélt szalagvágásig már nem kell sokat várnia.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka