Rézsűvédelem három­dimenziós gyapjúhálóval

A fél évszázados múltra vissza­tekintő, nemszőtt kelmék elő­állításával fog­lal­kozó Temaforg Kunszentmiklós Kft. termelése ötezer tonna évente. A cég a piac igényeinek kielégítése érdekében folyamatos, korszerű be­ruhá­zá­so­kat valósít meg. Leg­újabb termékük, a környezet­­barát alap­anyagok­ból készült gyapjú­háló akár a rézsű­védelemben, akár egy terület re­kulti­vá­lá­sá­ban nyújthat hasznos segítséget.


Háló rögzítése

A társaság a nem­szőtt textíliákat 40–1500 g/m² területi sűrű­ség­­ben állítja elő, a reguler alap­­anya­gok mellett pedig jelentős a má­sod­­nyers­anyagok fel­dolgozása is. A gyár ter­me­lé­sé­­nek mintegy 50 százalé­kát export­piacokon értékesítik. Egyik fő termék­családjuk a geo­textíliák (CE minősítés­sel), melyek poli­propilén vagy poli­észter szálas­anyagból, tű­nemeze­lés-hő­­­ke­ze­lés eljárással gyártott műszaki tex­tí­liák. Alkalmazhatók az építő­iparban, a mély­­építés, a tető­szigetelés, a hulladék­tárolók, az út- és vasút­építés területén.

Hagyományos termékeik mellé olyan terméket fejlesztettek ki, amely alkalmas sziklás, agyagos, termőföldet nem tartalmazó sík, illetve rézsűs felületek takarására, rekultiválására is. Az innovatív technológiák alkalmazására nyitott társaság megvizsgálta a lehetőségeit, hogy milyen alapanyagbázisra, milyen technológiai lehetőségekre, illetve gépi háttérre építhet, és ennek ismeretében eldöntötte egy új projekt indítását, melynek során olyan innovatív terméket fejleszt, amely természetes-lebomló szálakból és egyéb, szintén lebomló komponensekből készül, és a fenntartható környezet érdekében biztosítja az erózió elleni védelmet, elősegíti a vegetáció kialakulását, környezeti beha­tások következtében teljesen lebomlik, a területen pedig semmilyen, a környezetbe nem illő anyagmaradvány nem marad.

A fejlesztést a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00386 számú, a „Lebomló, háromdimenziójú nemszőtt textília gyártástechnológiájának kifejlesztése a Temaforg Kft.-nél” elnevezésű projekt keretében valósították meg.

Az első szakaszban megvásároltak egy fonatoló gépsort, amely egy bontógépből és egy fonatológépből áll, valamint egy lengő­karos kivágógépet. Ezután választották ki a későbbi gyártási próbákhoz szükséges alap- és segédanyagokat. Az előzetesen meghatározott szempontok alapján olyan természetbarát anyagokat kerestek, melyek más iparágakban már nem, vagy korlátozottan felhasználhatók, és a használatuk, illetve a le­bomlásuk után ökológiai kár nem keletkezik. Továbbá nagy mennyiségben beszerezhetők mind a ha­zai, mind a nemzetközi piacokon, és áruk kedvező az új termék kialakításához. Megfelelő fizikai és mechanikai jellemzőkkel rendelkeznek, és iparszerűen, a beszerzett gyártás­technológiá­val gazdaságosan feldolgozhatók. Kézi mintákkal modellezték, majd elemezték ezeket, és az így kialakult alapanyagskálát használták a további vizsgálatokhoz. Az elkészült tech­noló­giai gép­soron el­végezték a kiválasz­tott anyagok tesztelését, és az első próba­­gyártáso­kat, valamint ezzel pár­huzamo­san történtek meg a gép­beállítások és a gyártás­technológia kialakítása. A termékek körét tovább szűkítették, hogy a próba­gyártások során már csak a célnak meg­felelő anyagokat használják.

Készáru ellenőrzése

A második szakaszban a gépi, ipar­szerű gyártást vizsgálták, elő­állítottak külön­böző típusú és számú (1-4 vezér­szálú) terméket vala­mennyi rendelkezésre álló alap­anyagból. A minta­terméknél vizsgálták a termék lineáris tömegét (mk), a fajlagos lineáris tömeg­százalé­kát (mkf), meg­határozták az egyen­­át­mérőt (degyen), az egyenletes­ségi mutatót (Te), valamint meg­határozták a tér­fogati indexet (Tindex), továbbá szakító­géppel meg­­határozták a minta­termékek szakító­szilárdsá­gát (δm) és a szakadási nyúlását (Lo). A kapott eredmények össze­hasonlításá­val rangsort állítottak fel a lehetséges alap­anya­gok között, és ekkor már figyelembe vették a be­szerzési árat és a be­szerzés biztonsá­gá­nak szempontjait is.

Az össze­hasonlító vizsgálatok eredménye­ként alap­anyagként a gyapjút és a pamutot választották ki, mely egy 4 vezér­szálas szizál, pamut, kender, len köré lett fonatolva. A fonatolásra pa­mut, kender vagy len alap­anyagú cérnát választottak. Ennek meg­felelően a fenti anyagok­ból egy 100–120 g/m lineáris tömegű, 30–35 milli­méter átmérőjű kötelet állítottak elő.

Előkészítés szállításra

A következő fázisban ezeknek a termékek­nek a végleges gyártás­tech­noló­giája, a gépi technológia véglegesí­tése és a kötélből kialakított három­dimen­ziós kész­termék elkészítése volt a cél. Az utolsó szakaszban a 100–120 g/m lineáris tömegű kötélből ki­alakí­tott, eltérő méretű három­dimenziós háló­szerkezetet a kötél harmonika­szerű spirál fel­építésével gyártották le. A spirál­­ágak rögzítésére szizál, juta és kender alap­anyag­ból készült kötöző­anyagokat használtak. Ezeknél a különböző méretű háló­szerke­ze­tek­­nél vizsgálták a gazdaságos és technológiai elő­állítás feltételeit, lehetőségeit.

Tényleges telepítéseket végeztek, ennek során a felhasználók oldaláról megközelítve is igyekeztek meghatározni a legkedvezőbb gyártási méreteket. Vizsgálták, hogy az el­készí­tett termékek méretei esetleges gépi telepítésre megfelelőek-e. Kézi telepítés esetére a súlykorlátok figyelembevétele mellett a mozgatható­sági szempontok is előtérbe kerültek. Megvizsgálták a sík, illetve a rézsűfelületen történő felhasználás lehetőségét, esetleges korlátait, valamint meghatározták a felhasználás során szükséges kisegítő technikai feltételeket. A számtalan, különböző méretű termék telepítési eredményeit kiértékelve, illetve a próbatelepítéseknél bevont partnerek észre­vételeit figyelembe véve az 1 × 3 és az 1 × 4 méteres, háromdimenziós háló­szerkezetre esett a választás. A kötél­gyártás­hoz alap­anyagként elsőd­lege­sen a gyapjút, vezér­fonalként a szizált, fonato­lás­hoz a pamut­­fonalat választották, a három­dimenziós háló­szerkezet kialakítására pedig kender­kötözőt használtak. A háló­szerkezet megvalósításához speciális kiegészítő eszközök készültek, melyek a folyamatos minőség mellett a gazdaságos termék-előállítást is biztosítják.

A próba­telepí­té­sek­nél bebizonyosodott, hogy a három­dimenziós termék mind hossz-, mind kereszt­irányba a háló össze­kapcsolásá­val végteleníthető. Ez különösen előnyös a nagy felületű területek, rézsűk gazdaságos és biztonságos rekultivációjánál.

Ezzel a fejlesztéssel a társaságnak sikerült a termékpalettáját egy új, környezetbarát, háromdimenziós, lebomló termékkel bővítenie.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka