Vonalakból alkotunk 15 éve

A folyamatosan változó piaci helyzet hatására az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is bővítette profilját a VONALVEZETŐ Kft. Ennek köszön­hetően a tervező­iroda nevével már nemcsak helyi projektek, hanem nagyobb volumenű önkormány­zati és állami útfejlesztések kapcsán is egyre gyakrab­ban találkoz­ha­tunk. Halász István tulajdonos-ügyvezető a töretlen fejlődés ellenére továbbra is az eredeti küldeté­sükre fókuszál: a hazai infra­strukturális projektek a leghatékonyabban valósulhassanak meg mind orszá­gos, mind helyi szinten, legyőzve az akadályt je­lentő távolságokat régiók, gazdasági szereplők és személyek között egyaránt.


A legkülönbözőbb hazai – ipari, kereskedelmi vagy települési – fejlesztési projektekben is a közlekedés súlyponti szerepét felismerve, és ennek kiemelt fontosságára alapozva hozta létre 2005-ben a VONAL­VEZETŐ Kft.-t Halász István egy akkori kecskeméti építőipari cég­csoport részeként. A cég fő profilja kezdetben ipari és kereskedelmi létesítmények közlekedési rendszereinek, út­háló­zatai­nak tervezése volt. Ezekben az években számos ipari fejlesztés zajlott az országban, melyek révén a vállalat az első komoly meg­bízásait tudta elnyerni. Ilyen volt Székes­fehérvá­ron a Grundfos ipari üzemi útjának megtervezése, melyet nem sokkal később a nyírbátori Coloplast gyárban meg­valósuló beruházás követett. „Jó időben indultunk, úgy tűnt, folyamatos lesz a fejlődés, azonban a kivált­ságos korszak végül a gazdasági válság kitörése miatt csak néhány évig tartott” – árnyalta a kezdeti sikereket Halász István, kiemelve: alkalmaz­kodva a kialakult helyzethez, az önkormány­zati megbízá­sokra helyezték át a hangsúlyt, és ipari utak helyett közutak tervezé­sével kezdtek foglalkozni. Elsősorban főutak és össze­kötő utak, gyűjtő­utak, közúti csomó­pontok tervezé­sé­ben vettek részt. Ám a profil­váltás csak átmeneti sikereket hozott, ugyanis az erre szánt források hamar elapadtak az országban.

Kecskemét, Károly Róbert körút, körforgalmú csomópont, I. építési ütem

A VONALVEZETŐ Kft. azonban ismét képes volt a megújulásra, és tovább bővítették feladat­körüket: a 2010-es évektől közlekedési létesítmé­nyekkel összefüggő szenny­víz­elvezetési és ivóvíz­hálózat tervezésére, illetve az ehhez kapcsolódó forgalom­technikai tervek készítésére álltak át.
A mostoha gazdasági körülmények legnagyobb hozadékát az így kialakult sokoldalú­ság jelenti, melyet azóta folyamatosan kamatoztat a vállalat.

Lakitelek, Hungarikum Liget, 4622-es jelű összekötő út

Közlekedési beruházások esetében komplex szolgáltatást képesek nyújtani, amely magában foglalja a mérnöki tervezést, valamint valamennyi felmerülő szakági tervezői munka össze­fogását. Emellett rendezési terveket és közlekedési tanulmányokat is készítenek, de műszaki ellenőri feladatokat is vállalnak. Végig tudják kísérni egy közlekedési létesítmény megvalósítását akár az ötlettől egészen a kivitelezésig. Munkáik közé jelenleg országos és helyi közutak, vasút­hálózati elemek, közlekedési és közúti csomó­pontok, kerékpár­utak, gyalog­utak, parkolók és gazdasági utak tervezése is beletartozik.

Gödöllő, Hegy utca

Mind­emellett külön foglalkoznak víz­építési és vízg­azdálkodási mérnöki feladatokkal.
A VONALVEZETŐ Kft. rendelkezik külön közlekedési és külön közmű­infra­struktúra-tervező részleggel is, melyek egy alvállalkozói szinten működő szak­tervezői partner­hálózattal egészülnek ki. Halász István kitért arra is, hogy az utóbbi években egyre több meg­rendelést kapnak generál­tervezésre, így a saját kézben tartott komplexebb feladatok által a munka­megosztás jóval szervezettebb lehet, és a mérnöki vég­eredmény is lényegesen össze­hangoltabb. Az átfogó, rendszerezett feladat­kezelés­nek köszönhetően nagyobb figyelmet tudnak szentelni olyan, napjainkban fontos szempontoknak is, mint a környezet­tudatos­ság és a fenn­tarthatóság.

Mint megtudtuk, a tervező­iroda létszáma az elmúlt 15 év alatt 15 főre nőtt, megbízásainak száma pedig meghaladta az 500-at. Míg az induló vállalkozások általában először helyben tudnak hírnevet szerezni, és később érnek el országos ismertséget, addig a VONAL­VEZETŐ Kft. esetében ez éppen fordítva történt. „Kecskeméti mérnök­irodaként az első években többnyire az ország más, távolabbi pontjairól kaptunk feladatokat” – avatott be a részletekbe a cégvezető, aki büszke arra, hogy az utóbbi években több komolyabb fejlesztés is az ő nevükhez fűződik a megye­székhelyen.

A „Vonalvezetőkhöz” köthető például Kecskeméten az 5-ös számú főút–Déli Iparterület térségében több közúti fejlesztés, csomópont, kerékpárút megtervezése is. Jelenleg is mintegy 15 projektben vesznek részt egy időben.

Kecskemét, Déli iparterület, 5-ös számú főút körforgalmú csomópont
Kecskemét, Déli iparterület, 5-ös számú főút melletti kerékpárút

Egyik, nemrégiben lezárult projektjük a kiskun­félegyházi új, 24 hektáros ipari park, melynek a teljes infra­struktúráját kellett megtervezniük. A feladatok 2018-ban a tanulmány­tervekkel kezdődtek, 2019-ben az engedélyezési és kivitelezési tervezések, valamint az engedélyez­tetés folyamatai zajlottak, 2020-ban pedig a műszaki ellenőrzést végezték el. A telkek közötti aszfaltozott úthálózat megépült, a köz­művek: vezetékes ivóvíz, szenny­víz­­hálózat, villamos energia, földgáz és tele­kommuniká­ciós ká­be­lek a telek­határon vannak, és elkészült a biztonsági és belépte­tési rendszer.

Kiskunfélegyháza, Ipari Park

A VONALVEZETŐ Kft. emellett benne van egy Baranya megyei, 29 kilo­méteres nagy közúti beruházás tervezésében, és megbízást nyertek el egy Tolna megyei 4 kilo­méteres, valamint egy Bács-Kiskun megyei 3 kilo­méteres állami útszakasz tervezésére is, míg a Balaton térségébe kerékpár­utat terveznek. Az ügyvezető stabilitási szempontból meg­határozó­nak nevezte, hogy többen már az idei év elején vissza­térő meg­rendelő­ként jelentkeztek, és az ország számos pontján is új közutak és közúti csomó­pontok, kiszolgáló­utak, benzin­kutak tervezésében vesznek részt.

A cég vezetője az elért eredmények ellenére sem szeretne „visszább venni”. Mint fogalmazott, elsősorban komplex feladat­vállalási volumenüket szeretnék növelni, a kapacitásokat pedig egy új budapesti iroda 2021. februári megnyitásával is bővíteni kívánták. A hajdan egy­személyesként indult vállalkozás mára – mint „Vonalvezetők” cégcsoport – egy komoly mérnök csapattá nőtte ki magát, és az ügyvezető elmondása szerint nem volt könnyű feladat ehhez megtalálni azokat a szak­embereket, akik a szakmai közösségbe is jól tudtak beilleszkedni. „A folyamatos bővülés ellenére szeretnénk megtartani a családias jelleget” – jegyezte meg Halász István, aki a cég jövőjével kapcsolatban kiemelkedően fontos fejlődési iránynak nevezte a városiaso­dás és az élhető környezet ellent­mondásai­nak mérnöki megoldását, illetve a részletes forgalmi vizsgálatokat, távlati modellezéseket felhasználó, meg­alapozott tervezési munkát. Ennek a Dél-Alföld régióban való meg­teremtésé­hez nyertek forrást; 2020 végén a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásban részesítette innovatív pályázatukat, melynek során ezt a szemléletet a minden­napi mérnöki gyakorlatba is be kívánják vezetni. „A városok méretének ugrás­szerű növekedése a közlekedési hálózatra döntő hatással van, ezért a jövőben minél részletesebb közlekedési vizsgálatokat kell lefolytatni a hatékony megoldásokhoz” – fűzte hozzá végül.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka