Formálódik az Einstein-teleszkóp

A Budapesten júniusban megrendezett 12. Einstein Teleszkóp Szimpóziumon a több mint 1200 kutatót képviselő résztvevők hiva­talosan is létrehozták az Einstein Teleszkóp Kollaborációt.


Idén június 7–8-án a Magyar Tudományos Aka­démia Szék­há­zá­ban került sor a 12. Einstein Tele­sz­kóp Szimpóziumra, mely­nek fontos eseménye volt az Einstein Teleszkóp Kollaboráció meg­alaku­lása.

A gravitációs hullámok kutatásában 2016. február 11. meg­hatá­rozó mérföldkő volt: ekkor jelentették be a régóta keresett gravitációs hullámok első sikeres kísérleti megfigyelését. Azóta az Egyesült Államokban működő LIGO, illetve az olaszországi VIRGO detektorokban számos gra­vitációshullám-észlelés történt, ami je­len­tő­sen bővítette tudásunkat a Világ­egyetem működéséről. Ez­zel azonban még csak a kezdeténél tartunk a gra­vi­tá­ciós jelek megértésének, szükségessé vált egy, az előzőeknél érzékenyebb berendezés meg­építése. Ez lesz az Einstein-teleszkóp, mely a tervek szerint egy egyenlő oldalú háromszög alakú, pár száz mé­ter­rel a föld alatt telepített objektum lesz, tíz kilo­mé­te­res oldal­hosszú­ság­gal.

Az Einstein-teleszkóp látványterve (Forrás: et-gw.eu)

Ez a berendezés megha­tározza a jelforrások irányát, illetve a je­len­legi be­ren­dezéseknél nagyságrendekkel több jel­for­rást ész­lel. A megépítés előkészítése hosszú évek óta tar­tó folya­mat, mely komoly nemzetközi együtt­mű­­­kö­­dés­sel zajlik, és magyar kutatók is aktí­van részt vesznek benne. Az obszervatórium meg­épí­té­sére ko­rábban több helyszín, a többi között a Mátra is fel­­me­rült, végül két ország maradt versenyben, Olasz­­or­szág és Hol­lan­dia. A végső helyszínt a kö­vet­kező évek­ben választják ki.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka