Régészek dolgoznak Zalavár-Várszigeten

Folytatódnak a Karoling-kori Mosaburg és kora Árpád-kori bencés kolostor feltárására irányuló, az 1950-es években indított régészeti kutatások Zalavár-Vársziget területén.


A Hadrianus zarándoktemplom és környéke – látványterv

Mosaburg, azaz Mocsárvár az időszámításunk utáni 840-es évek elejétől a Karoling Birodalom legkeletibb provinciájának, Pannóniának a „fővárosa”, a salzburgi érsekség által irányított keresztény térítés pannóniai központja volt. A 860-as évek végén Mosaburgban tevékenykedett a hittérítő szerzetes testvérpár, Szent Cirill és Szent Metód. 869-ben a pápa által Pannónia érsekének felkent Metód székhelye Mosaburg lett. A város a 880-as évek végétől Arnulf keleti frank király pannóniai székhelyéül szolgált. Ezen előzmények miatt 1019-ben Szent István itt alapította meg az egyik legkorábbi bencés kolostort Szent Adorján tiszteletére; az apátságot az oszmán időkben vég­várrá alakították át, majd a török háborúk befejeztével, 1702-ben I. Lipót parancsára felrobbantották.

Az Arnulf-udvarház feltárása.

Zalavár-Vársziget tervszerű régészeti kutatása hetven esz­­ten­dő­vel ezelőtt kezdődött. Ennek köszönhetően mára jelentős mennyiségű és értékű Karoling- és Árpád-kori épí­tett emlék, továbbá régészeti leletanyag áll a kutatók ren­delkezésére. Az Eöt­vös Loránd Kutatási Hálózat tá­mo­ga­tá­sával a feltárás folytató­dik. A 2022–2025 között meg­való­suló projekt részt­vevői két fel­adatot tűztek ki: ása­tá­sokkal tisztázni, mi maradt meg a Szent István által ala­pított mo­nostorból, valamint Arnulf király udvarházának rep­re­zen­ta­tív épületeiből, más­részt egy kiadványsorozatban közzé­ten­ni az eddigi feltárá­sok ered­ményeit.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka