A hazai nukleáris kutatási program jövőképe

Az atomenergia hosszú távú biztonságos alkalmazásának és a társadalom általi elfogadottságának előfeltétele a megfelelő nukleáris biztonsági kultúra megléte.


A hazai nukleáris energetikai kutatási programok céljait rövid és középtávon a meglévő paksi blokkok biztonságos üzemeltetésének műszaki-tudományos hátterének biztosítása, illetve az új blokkok létesítésére való fel­készülés határozzák meg. A reaktorbiztonsági kutatások folytatása, a kísérlet alapú ismeretek bővítése előfeltétele a nukleáris kompetencia hazai megőrzésének. E célok elérése és a kutatási programok jobb koordinálása érdekében az MTA Energiatudományi Kutató­központ (MTA EK) jogelődjének vezetésével alakították meg 2010-ben a Fenntartható Atomenergia Technológia Platformot az ipar, a hatóság és a tudományos intézetek képviselői.

Az MTA EK egy öttagú konzorcium élén (tagjai: a BME Nukleáris Technikai Intézet, az MTA ATOMKI, a NUBIKI Kft. és az OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság) 2014-ben sikeresen pályázott a Miniszterelnökség által meghirdetett VKSZ-14 Programban a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program pályázattal.

A projekt, úgy is mint a Technológiai Platform stratégiai kutatási terve, hármas célt kíván elérni:

  • kutatási eredményekkel válaszolni a működő atomerőművi blokkokkal kapcsolatos biztonsági kérdésekre;
  • kutatás-fejlesztési feladatok megoldásával előkészíteni az új atomerőművi blokkok engedélyezését, építését, üzembe helyezését;
  • biztosítani a hazai részvételt az atomenergetika távlati céljainak megvalósítását célzó, elsősorban a fűtőelemciklus zárására és az újfajta, negyedik generációs reaktorok kutatására vonatkozó nemzetközi erőfeszítésekben.

A konzorciumvezető szervezet az MTA EK, amely a magyarországi nukleáris kutatások hagyományos központja. Az MTA EK tevékenységének legfontosabb célja a VVER típusú, valamint egyes negyedik generációs reaktorok reaktorfizikai és termohidraulikai folyamatainak, a fűtőelemek és a szerkezeti anyagok viselkedésének mélyebb meg­ismerése. Az MTA EK feladatainak alapvető részét képezi e folyamatok kísérleti kutatása és számítógépes modellezése, továbbá a modellek alkalmazása a biztonsági elemzések során.

A BME Nukleáris Technika Intézete több mint negyvenéves fennállása óta vezető szerepet tölt be a nukleáris szakemberképzésben, és a hazai atomenergetikai irányú kutatások területén is meghatározó a jelentősége. Az intézet kutatói reaktorfizikai és termohidraulikai fejlesztésekkel, kiégett fűtőelemek, illetve radioaktív hulladékok kezelésére irányuló vizsgálatokkal, valamint dozimetriai kutatással vesznek majd részt a közös munkában.

A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. munkatársai a nukleáris létesítmények biztonságának elemzését és értékelését determinisztikus és valószínűségi módszerekkel végzik. Valószínűségi biztonsági elemzéssel számszerű jellemzést adnak a nukleáris létesítmények biztonsági színvonaláról súlyos balesetek kialakulásával, továbbá nagymértékű környezeti radioaktivitás-kibocsátással szembeni védettség vonatkozásában.

Az MTA Atommagkutató Intézet három témakörben járul hozzá a pályázati célok megvalósításához: 1. nukleáris létesítmények sugár­zási környezetében alkalmazandó elektronikai-fotonikai anyagok és eszközök sugárkárosodásának vizsgálata; 2. a paksi atomerőmű környe­zetében detektált radioizotópokra vonatkozó, mintegy három évtize­det lefedő idősorok elemzése; 3. új méréstechnika fejlesztése a primerköri hűtővíz vizsgálatára, amellyel a fűtőelemek inhermetikussága még korábban detektálható lesz.

Az OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság a projekt keretében a kis dózisú sugárexpozíció kimutatására alkalmas biológiai markermolekulákat kíván azonosítani. Munkatársai tanulmányozzák a kis dózisú sugárexpozíció hatására kialakuló génexpressziós és mikro-RNS változásokat, mitokondriális DNS deléciókat (deléció: olyan genetikai jelenség, melynek során a kromoszóma egy darabja és az általa hordozott genetikai információ elvész – a szerk.), valamint a sugárexpozíció követésére alkalmas biomarkereket keres a vérben.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka