Újrahasznosítják a vörösiszapot

A Martin Metals Kereskedelmi Kft. vezetésével, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., a Geovol Kft., a Golder Associates (Magyarország) Zrt. és a Pannon Egyetem által alkotott kutatási konzorcium 1,003 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a GINOP-2.2.1-15-2017-00106 számú pályázati projektre. A projekt célja a vörösiszap komplex hasznosítása, és belőle ritkaföldfémek és egyéb nyersanyagok kinyerése volt. A kutatás-fejlesztési munka során számos eredmény született, ezekről a konzorciumi tagok az alábbiakban számolnak be.


A projekt eredményei jelentősen javíthatják a vörösiszap (bauxit­maradvány, bauxit residue) mint másod­nyersanyag megítélését. A bauxit­maradvány elő­semlegesítése lehetősé­get biztosít az anyag feldolgozására, emellett a káros környezeti hatás is csökkenthető. A kinyert vas-oxid-dúsítmány vasérc­helyettesítő anyagként történő fel­használá­sához vasműi kísérletek lennének szükségesek, de a magyar vasgyártás válsága, majd leállítása erre nem nyújtott lehetőséget. A bauxit­maradvány beton­gyártásban való felhasználása ugyanakkor komoly lehetőségeket rejt.

Betonkeverő telep, betonjárdaA Martin Metals Kft. bauxit­maradványt felhasználó betonkeverő telepe. A termék hasznosítása beton­járdaként és elektromos autók töltőállomásán.

Az egyetemi és kutató­­intézeti vizsgálatok kellő alapot biztosítanak a ritkaföld­­­fémek kinyeréséhez. A bioleaching technológiák­­ban jelentős lehetőségek kínálkoznak a különböző hulladékokból történő haszon­anyagok, fémek kinyerésére. A klíma­­kamrás és termőföldi kísérletek bizonyították a bauxit­maradvány termés­növelő hatását lágy és fás szárú teszt­növények esetében. A ritkaföld­fémek kinyeré­se számottevő befektetést igényel, de meg­alapozhatja a bauxit­maradvány nyersanyag­bázisként való kiaknázá­sát. Az építő­anyagra, kötő­anyagra lét­re­hozott gyártó­eszközök üzemeltetése mintegy 35 fő számára biztosíthat mun­kalehetőséget.

A projekt eredményeképpen csökkenhet a bauxitmaradvány mennyisége, a tározók fenntartási költsége, és a környező lakosság katasztrófa után kialakult lelki terhei. A tágabb környezetben az újrahasznosítással javulhat az ipar, az építőipar és a mezőgazdaság teljesítménye. A konzorciumi tagok az alábbi eredményeket érték el az ötéves tevékenységük során.

A Golder Zrt. eredményei

Különböző modellrendszerek (GoldSet, Phreeqc) alkalmazásával számszerűsítették a környezeti hatásokat, és megvizsgálták a tervezett hasznosítási módszerek hatásait. Öt külön­böző forgatókönyv környezeti, társadalmi és gazdasági tényezőit vizsgálták meg. A Golder Zrt. által kifejlesztett modell (GoldSet) segítségével vizsgálták a ritkaföldfém- és vasérckinyerés, illetve az építőipari vagy mező­gazdasági felhasználás következményeit.

A Golder Zrt. megvalósítható­sági tanulmányt állított össze, reziliencia­vizsgálatot és karbon­lábnyom-meg­határozást végzett. A bauxit­maradvány megfelelő felhaszná­lása számos környezeti, gazdasági és teljesítménybeli előnnyel jár, ilyen a természeti erő­források megőrzése, a kitermelési tevékenysé­gekből eredő levegő- és vízszennyezés, az üvegház­hatású gázok kibocsátása, a termelési költségek és a fel­használt területek csökkenése, illetve a tájsebek felszámolása. Ez segíti a bauxit­maradvány fenntartható kezelését, amely az anyag teljes életciklusa során az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások csökkentését célozza.

A Geovol Kft. eredményei

A Geovol Tömegáru Fuvarozó és Földmunkavégző Kft. jelentős feladatokat végzett az Ajka-Kolontár bauxitmaradvány-kazetták működtetésében, és komoly tapasztalatokat szerzett a megkezdett rekultivációban, az ideiglenes és végleges tározók működtetésében, illetve a hulladéktestből származó lúgos folyadékok kezelésében.

A lúgosság értékeinek változásaiA tározóban vizsgált területen a lúgosság értékeinek változásai a semlegesítés hatására (a fehérrel jelölt területek kútjai mérésre alkalmatlanok voltak).

A cég által kifejlesztett kísérleti reaktor lehetővé tette a bauxit­maradvány semlegesítését. Ebben a berendezésben határozták meg a bauxit­maradvány feldolgozható­sága szem­pontjából kiemelt jelentőségű pH-csökkentés elérhető elméleti értékeit. A hatósági engedélyezés után adagoló­kutakat és monitoring­kutakat építettek ki az engedélyezett X-es számú kazetta déli részén. A mélységi vizsgálatoknál periodi­kusan magas szén-dioxid-tartalmú folyadékot adagoltak be a perforált kutakba, a semlegesítő folyadék így a bauxit­maradvány-hulladék­testbe jutott. Az eredmények szerint a hulladéktest­rész lúgossága csökkent, ami lehetőséget biztosít a hulladék feldolgozására.

A Martin Metals Kft. eredményei

A vastartalom kinyerése

Az ajkai bauxitmaradványban jelentős arányban (35–40%) található vas-oxid (hematit) nem mágnesezhető, de alacsony hőmérsékletű (500–550 ºC) szénnel végzett redukcióval át­alakítható magnetitté, ami mágnessel szeparálható. A kinyert dúsítmány vas-oxid-tartalma 65–80 százalék, ami ugyan nem jobb, mint a vasérc, de használható.

Az ívkemencével végzett kísérletekben is a vasércet megközelítő dúsítmányt sikerült előállítani. A bauxit­dúsítmányban 5–10 százalék alumínium is marad, ami rontja a fel­használható­ságot. Jelenleg a kinyerés költségei is magasabbak, mint a vasérc ára. Ugyanakkor a jövőben a bauxit­maradvány a kidolgozott eljárások révén hasznossá válhat.

Építőipari másodnyersanyagként történő hasznosítás

A kutatás másik iránya, az építőipari hasznosítás, megvalósult termelő­beruházásokhoz vezetett.

Megvalósult termelő­beruházásAnyagtároló és adagolósor a kalcináló kemencével.

A bauxitmaradvány helyettesítheti a kavicsot és a homokot, alumínium-oxid-tartalmának köszönhetően pedig cement­megtakarítást eredményez a beton­gyártásban. Megvalósult egy pilotgyártó sor a kalcium-aluminát cement-bauxit­maradvány adalékkal történő gyártására, ami a tűzálló és gyorskötő cement gyártásában hasznosítható. A betongyár az inotai (Várpalota) ipartelepen található, a Martin Metals e célból épült csóri fióktelepén. A termelés a kísérleti üzem után októberben kezdődött el.

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. eredményei

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. Bio­technológiai Divíziója öt kutatási feladat megvalósítását végezte. Igazolták a Shewanella baktériumok vas­redukáló képességét a vörösiszap­mintákon, tejipari mellék­termékek hasznosítása mellett. A baktériumok alkalmasak voltak a vas­redukcióra, de a magnetit­szintézisre nem. Növényi kivonatok alkalmazásával sikeresen állítottak elő magnetitet vörösiszapból. A vörösiszapból kioldott vas leválasztá­sá­hoz szulfát­redukáló baktériumokat alkalmaztak. A folyamatos fém­leválasz­tás­hoz fluidágyas reaktort építettek.

Fluidágyas reaktorFluidágyas reaktor.

A berendezéssel több mint 500 napig működő mikrobiológiai fémleválasztást valósítottak meg, így a technológia méretnövelése lehetővé vált. A vörösiszapból kioldható fémionok megkötésére bioszorbens anyagokat is vizsgáltak. A kétértékű fémionok megkötésére élesztősejteket, illetve növényekből előállított bioszorbenseket tudtak alkalmazni. A vörösiszap szkandiumtartalmának kinyerésére a biológiai megoldások önmagukban sikertelennek bizonyultak, ezért végül olyan kémiai technológiai eljárási sort dolgoztak ki és valósítottak meg, amely a vörösiszap komplex hasznosítását tűzte ki célul. A vörösiszap feldolgozása az értékes elemek (titán, szkandium) mellett a keletkező magas kalcium- és alumíniumtartalmú melléktermékek kinyerésére is alkalmasnak bizonyult.

A Pannon Egyetem eredményei

Építőipari fejlesztések

A vizsgálatok során kerámia-agyagmasszák készültek, amelyek bauxit­maradvány-tartalmát 5–40 százalék (m/m) között változtatták. A bauxit­maradvány-adagolás nagyobb mennyi­ség­ben sem jelent gyártás­technológiai problémát, sőt javítja a masszák képlékenysé­gét és csökkenti a zsugorodást. Az égetéskor elért nyomó­szilárdság több mint a kétszeresére nőtt.

Laboratóriumi vizsgálatokat végeztek cement­habarcs próbatestek előállítására, és betonozási kísérleteket is folytat­tak tényleges beton­burkolatok gyártása céljából. A cement­habarcs próbatestek előállításakor megállapítható volt, hogy az adalékolás 20 százalék (m/m)-os mértékben nem rontja a szilárdsági értékeket. Sőt mind a hajlító-, mind a nyomó­­szilárdság javult. Az OPC-től (ordinary portland cement – hagyományos portland cement) eltérő sajátságú anyag­rendszerrel, alkáli aktivált cementekkel (geo­polimerek­kel) is foglalkoztak. Az eredmények szerint az alkáli aktivált rendszerek esetén a bauxit­maradvány adalék­anyagként kellő hatékonysággal használható.

Végül EPG kombinált eljárással metakaolin/bauxit-maradvány-alapú habokat állítottak elő. Megállapították, hogy H₂O₂ oldat alkalmazásával, illetve a stabilizáló szer (nátrium-oleát) és peroxid (S/H) arányának változtatásával szabályozható pórusméret-eloszlású termékek állíthatók elő, amelyek így hőszigetelő anyagként és esetlegesen katalizátorhordozóként alkalmazhatók.

A talajhelyettesítő anyagok kutatása bauxitmaradvány felhasználásával

A kísérletek célja a bauxitmaradvány talajjavítási célra történő felhasználásának kutatása. A kísérletek egyik irányá­nál a szennyvíziszappal módosított talajhelyettesítő közeget, bauxitmaradvány-kezelést, illetve balatoni iszappal módosított talajhelyettesítő közeget használtak. A másik kutatási irány a kiégetett por- és granulátumállagú bauxitmaradvány felhasználását célozta a szennyvizek foszfortartalmának kinyerésére. Bebizonyosodott, hogy a dúsabb foszfortartalommal a bauxitmaradvány talajjavítóként használható a foszfortartalmú műtrágyák helyett.

LaboratóriumAnalitikai vizsgálatok a Pannon Egyetem laboratóriumában.

Ritkaföldfémek kinyerése

Olyan módszert dolgoztak ki, amely lehetővé teszi a ritkaföldfémek (szkandium, lantán, cérium) együttes kinyerését a vörösiszapból. Ily módon a vörösiszapban található szkandium sokszorosára dúsítható, miközben a felhasználást zavaró anyagok mennyisége jelentősen csökken. A különböző elemek mennyiségének meghatározása induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometriás (ICP-OES) módszerrel történt.

Összefoglalva megállapítható, hogy a kutatás-fejlesztés eredményeként jelentős tudás, új eljárások, értékesíthető know-how, megvalósult technológiák és berendezések, illetve működő termelési folyamatok születtek. Így elindult az ajkai bauxitmaradvány (vörösiszap) újrahasznosítása.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka